Svetovalna služba

Opredelitev svetovalne službe


Z vstopom otroka v vrtec je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, vzajemno spoštovanje, upoštevanje drugačnosti, zasebnosti in intimnosti družin na eni strani in ohranjati strokovno avtonomijo vrtca na drugi strani. Vrtec otroku zagotavlja drugačne izkušnje kot primarna družina oziroma dopolnjuje vzgojo v primarni družini, zato je ključnega pomena vzpostavitev medsebojnega odnosa med vrtcem in starši. Svetovalno delo v vrtcu temelji na skupnem dogovoru, prostovoljnosti ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. Pomemben del predstavlja tudi svetovanje in pomoč staršem, preko individualnih razgovorov ali pa v drugih oblikah sodelovanja s starši, v smislu preventivnega osveščanja in izobraževanja staršev, pri krepitvi njihove starševske, partnerske in človeške vloge.

Svetovalna služba v vrtcu deluje v podporo otrokom, strokovnim delavcem in staršem. Glede na svoje strokovno področje se vključuje v reševanje čustvenih, vedenjskih, družinskih ter drugih težav. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno, zato dejavnosti pomoči obsegajo tako najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini kakor tudi vrsto neposrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali tudi zunaj vrtca. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Temelnji cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu je optimalen razvoj otroka, torej bi lahko povzeli, da je temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju tega skupnega cilja.

Kakovost procesov, s katerim svetovalna služba vzpostavlja stike na različnih področjih dela, posredno omogoča otrokom optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Svetovalna služba je torej tisto pomembno mesto v vrtcu, kjer se vzpostavlja svetovalni odnos hkrati pa je prostor povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri pomoči za zagotavljanje celostnega razvoja otrok, bolj spodbudnega okolja za razvoj otrok in več alternativnih rešitev.

Osnovna orientacija za profesionalno opravljanje svetovalnega dela v vrtcu predstavljajo naslednja temeljna načela, po katerih delujemo:
-   načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja
-   načelo strokovne avtonomnosti
-   načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja
-   načelo aktualnosti
-   načelo razvojne usmerjenosti
-   načelo celostnega pristopa
-   načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu
-   načelo evalvacije lastnega dela

V skladu s splošnimi izhodišči so osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v vrtcu naslednje:
-   dejavnost pomoči
-   razvojna in preventivna dejavnost
-   dejavnost načrtovanja in evalvacije

Dejavnosti se med seboj prepletajo; tako razvojno in preventivno delo kot tudi nudenje pomoči potekata na osnovi načrtovanja in evalvacije. Med osnovnimi dejavnostmi je za vrtec še posebno pomembno preventivno delo in nanj vezano posredno delo, ki poteka preko sodelovanja in posvetovanja z vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu.

Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so:
- svetovalno delo z otroki
- svetovalno delo z vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev
- svetovalno delo s starši
- sodelovanje z vodstvom vrtca
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami
Svetovalna služba deluje v skladu s programskimi smernicami za predšolsko vzgojo ter z etičnim kodeksom za delo v vrtcih, dopolnjujoč s pravili varstva osebnih podatkov in z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov ter kurikularnih dokumentov, ki določajo delo svetovalne službe v vrtcu. 

S strokovnimi delavkami svetovalne službe se lahko posvetujete kadar potrebujete svetovanje oziroma pomoč pri:
- pripravi in posvetovanju ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec,
- razumevanju in pomoči pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav,
- posvetovanju ob otrokovih stiskah in kritičnih situacijah v družini,
- težavah otroka pri sodelovanju in vključevanju v skupino,
- svetovanju o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju,
- razumevanju otrok, ki potrebujejo dodatne spodbude oz. dodatne naloge,
- sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami,
- načrtovanju in izvajanju dela v skupini (strokovnim delavcem),
- posvetovanje ob vstopu v šolo. 

Naloge vzgojiteljic predšolskih otrok za izvajanje dodatne strokovne pomoči so:
- analiziranje stanja v oddelkih (začetna evalvacija),
- izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj za otroke s posebnimi potrebami skladno z odločbo o usmeritvi oz. zapisnikom interdisciplinarnega tima,
- analiziranje in vrednotenje svojega dela,
- spremljanje razvoja in napredka otrok ter beleženje opažanj,
- vodenje dokumentacije o svojem strokovnem delu,
- sodelovanje in svetovanje staršem,
- sodelovanje in svetovanje strokovnim delavcem vrtca,
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
- sodelovanje na različnih timskih sestankih.

Oblike sodelovanja s starši:
- posredno preko strokovnih delavcev v oddelku,
- timski sestanki,
- pogovorne ure,
- prisotnost na urah dodatne strokovne pomoči,
- telefonski pogovori,
- komuniciranje preko elektronske pošte,
- posredovanje gradiv za delo z otrokom.

Svetovalno delo v Vrtcu Zagorje ob Savi opravljajo:

Pomočnica ravnateljice vrtca: Tatjana Grujić
• Sedež: Enota Smrkci, Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
• Telefon: 03 56 60 676, 051 493 065
• E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svetovalna delavka: Petra Jelševar Pikelj
• Sedež: Enota Maja, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi
• Telefon: 041 652 072
• E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vzgojiteljica predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo in svetovalna delavka: Maja Rome Anžlovar
• Sedež: Enota Maja, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi
• Telefon: 041 437 719
• E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vzgojiteljica predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo: Veronika Golčnik
• Sedež: Enota Maja, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi
• Telefon: 041 437 998
• E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vzgojiteljica predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo: Slavica Docić
• Sedež: Enota Maja, Pečarjeva 4, 1410 Zagorje ob Savi
• Telefon: 041 681 749
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte.Vir oziroma literatura: 

Čačinovič Vogrinčič, G., Bregar Golobič, K., Bečaj, J., Pečjak, S., Resman, M., Bezić, T. … M.,  Šmuk, B. (2008). Programske smernice. Svetovalna služba v vrtcu. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo.