Program

Program

VIZIJA vrtca je usmerjena k :

  • omogočanju in zagotavljanju pogojev za prijetno počutje otrok ter varnega, zdravega in za učenje spodbudnega okolja, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje enake ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo in veroizpoved

  • spoštovanju in upoštevanju individualnih razlik in drugačnosti otrok, kar omogoča premik od prevladujoče skupinske rutine k pravici do zasebnosti in individualne avtonomije

  • uravnoteženi ponudbi različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje, ki hkrati omogoča poglobljenost na določenih področjih

  • dvigu kakovosti medosebnih interakcij med otroki, med otroki in odraslimi ter med odraslimi v vrtcu

  • stalnemu strokovnemu spopolnjevanju zaposlenih in s tem  k večji avtonomnosti ter strokovni odgovornosti

  • raznolikim in aktivnim oblikam sodelovanja s starši kot soustvarjalci življenja in dela v vrtcu

  • vključitvi večine otrok od prvega do šestega leta v enega izmed rednih programov, ki jih izvaja vrtec

  • vključitvi otrok od drugega leta dalje v programe, ki jih izvaja vrtec enkrat tedensko v popoldanskem času in s tem navdušiti starše za vstop v vrtec

  • preoblikovanju prostorov v vrtcu v skladu z normativi in minimalnimi tehničnimi pogoji za prostor in opremo vrtca


Več o letnem delovnem načrtu za obdobje 2023/24 najdete tukaj.

Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Zagorje ob Savi