Svetovalna služba

Otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami se nanaša na integrirane otroke s posebnimi potrebami in ga opravlja vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa ga poleg njega opravlja tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo. Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami pa izvaja vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo v razvojnem oddelku.

Usmerjanje otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.Ravnateljica vrtca na začetku leta imenuje Strokovno skupino za otroke s posebnimi potrebami. Strokovna skupina se sestaja večkrat letno.

Vsem otrokom z odločbami je na podlagi individualiziranih programov nudena ustrezna dodatna strokovna pomoč. Izvaja jo v vrtcu zaposlena specialna pedagoginja, Marija Slapar Medvešek. 

Za zagotavljanje ustrezne strokovne pomoči po potrebi sodelujemo tudi z drugimi ustanovami: OŠ dr. Slavka Gruma, Zavod za slepo in slabovidno mladino, Zavod RS za šolstvo, Zdravstveni dom Zagorje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Oddelek za nevrologijo, ipd.

Posebej veliko pozornost namenjamo sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami, saj z njihovo pomočjo individualizirane programe ustrezno načrtujemo in realiziramo.

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti.

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami se nanaša na integrirane otroke s posebnimi potrebami in ga opravlja vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa ga poleg njega opravlja tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo. Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami pa izvaja vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo v razvojnem oddelku.

Usmerjanje otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.