Svetovalna služba

Otroci s posebnimi potrebami

Ko se staršem rodi otrok, ga sprejmemo takega, kot je. Omogočimo mu, da se počuti varnega v sebi in varnega z nami, na ta način med nami vzpostavljamo posebno vez, vez zaupanja in ljubezni. 

Otroci nam vsak dan postavljajo tudi izzive. Preizkušajo našo vztrajnost, odkrivajo naše šibke in močne plati, razkrivajo pravo, resnično podobo naše osebnosti, neusmiljeno pometejo z lažnimi predstavami o pomembnosti, pokažejo na našo krhkost. Tako otroci kot tudi odrasli smo svojevrstna oseba. Razlikujemo se v razmišljanjih, v vsakdanjih odzivih, vendar smo kljub temu sposobni kot družba usklajeno delovati. Razlike med nami nas bogatijo in nam dajejo številne priložnosti, da se drug od drugega učimo in sprejemamo medsebojno različnost. Otrok preko raznolikosti spoznava, da ima vsak posameznik svoje razmišljanje, potrebe in da na isto situacijo ne odreagiramo vsi enako. V medsebojnih odnosih otrok oblikuje in krepi empatijo do sočloveka.

Ker v našem vrtcu spoštujemo različnost, namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. To področje urejata Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki je v veljavi od januarja 2019, in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Zakon o celostni zgodnji obravnavi ureja celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Celostna zgodnja obravnava obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialna vključenost družine in otroka. Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke, ovire oziroma motnje, medtem ko so otroci s posebnimi potrebami opredeljeni kot otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter otroci po dolgotrajni bolezni.

Otroci s  posebnimi potrebami  so v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami opredeljeni kot:
• otroci z motnjami v duševnem razvoju,
• slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
• gluhi in naglušni otroci,
• otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
• gibalno ovirani otroci, 
• dolgotrajno bolni otroci,
• otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
• otroci z avtističnimi motnjami ter
• otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Tudi v oddelke Vrtca Zagorje ob Savi so vključeni otroci, ki imajo posebne potrebe morebiti pri celostnem razvoju ali le na nekaterih specifičnih področjih. Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so torej namenjeni otrokom, ki so z odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali pa z zapisnikom multidisciplinarnega tima  Centra za zgodnjo obravnavo usmerjeni v program, ki se izvaja v rednem oddelku. Strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, za vsakega otroka posebej pripravi, spremlja izvajanje in evalvira individualizirani program.

Dodatno strokovno pomoč v ali izven oddelka izvajajo vzgojitelji predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč (specialni pedagog, logoped). To so strokovnjaki, ki so z omenjeno odločbo ali zapisnikom otrokom dodeljeni z namenom premagovanja primanjkljajev, ovir oziroma motenj na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem in sporazumevalnem področju.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja tudi v obliki svetovalne storitve, ki obsega:
- Delo z otrokom (svetovanje glede ustreznih prilagoditev in pripomočkov, individualni pogovori, hospitacije v oddelku, svetovanje glede prilagoditev v domačem okolju, svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd.).
- Delo s starši (svetovanje staršem ob vključitvi v nov oddelek, predstavitev pomena in izvajanja specialnih znanj, svetovanje glede prilagojenih gradiv ter prilagojenih pripomočkov, delavnice za starše, sorojence in širšo družino (stari starši), roditeljski sestanki za starše, svetovanje ob konkretnih izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd.).
- Delo z vrstniki in njihovimi starši (predstavitev prisotnosti otroka v oddelku vrstnikom, svetovanje ob konkretno izpostavljenih problemih, dilemah, vprašanjih itd.). 
- Delo z zunanjimi institucijami (sodelovanje s strokovnjaki drugih področij; zdravstvo, razvojna ambulanta, fizioterapija, delovna terapija, psihiatrija, pedopsihiatrija itd.; s centri za socialno delo, z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, z občino itd.)