Opredelitev svetovalne službe

Svetovalna služba v vrtcu pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v vrtcu in v vzgojno-izobraževalni ustanovi kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in vzgojno-izobraževalnih ciljev (Programske smernice, str. 6).

Glavne naloge svetovalne službe v vrtcu so opredeljene z zakonom. Nekatere od naštetih nalog svetovalni delavec opravlja samostojno, druge pa v sodelovanju z vzgojitelji, vodstvom vrtca in drugimi strokovnimi delavci. To pomeni, da je delo te službe sestavljeno iz neposrednega svetovanja, posvetovalnih oblik dela, koordiniranja in drugih oblik sodelovanja. 67. člen ZOFVI izpostavlja naslednje glavne naloge svetovalne službe v vrtcu:

Več