Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2018/19

20. April 2018 2918
 
V vrtec Zagorje ob Savi je bilo do vključno 23. 3. 2018 oddanih 172 vlog. 
 
V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 100/2005-UPB, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS) in 11. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (UL RS št. 110/2010) je Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi na svoji seji dne 19. 4. 2018 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in po dogovoru z ustanoviteljico v vrtec sprejela vse vpisane otroke
 
Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji, v 15 dneh po prejemu obvestila pravico do ugovora. Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca mora o ugovorih odločati v 15 dneh po prejemu, le tega. 
 
Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
 
Vrtec bo vsem staršem oziroma vlagateljem dne 20. 4. 2018 z navadno pošto poslal obvestilo za njihovega otroka.
 
Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro.