Obvestila

POROČILO O ZASEDANJU KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC ZAGORJE OB SAVI ZA VRTČEVSKO LETO 2017/18

20. April 2017 709
 
V vrtec Zagorje ob Savi je bilo do vključno 17. 3. 2017 oddanih 160 vlog. 
 
V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (UL RS št. 100/2005-UPB, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS) in 11. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (UL RS št. 110/2010) je Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi na svoji seji dne 19. 4. 2017 obravnavala vloge, določila število točk po posameznih kriterijih in po dogovoru z ustanoviteljico v vrtec sprejela vse vpisane otroke. 
 
Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji, v 15 dneh po prejemu obvestila pravico do ugovora. Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca mora o ugovorih odločati v 15 dneh po prejemu, le tega. 
 
Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
 
Vrtec bo vsem staršem oziroma vlagateljem dne 21. 4. 2017 z navadno pošto poslal obvestilo za njihovega otroka.
 
Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro.