Obvestila

Poročilo o zasedanju Komisije za sprejem otrok v Vrtec Zagorje ob Savi za vrtčevsko leto 2021/2022

12. maj 2021 678

Vpis novincev za vrtčevsko leto 2021/22 je potekal od 8. do 19. marca 2021.

Ker smo prejeli več prijav kot je v vrtcu prostih mest, je o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Komisija za sprejem otrok v Vrtec Zagorje bo Savi je zasedala v torek, 11. maja 2021 ob 13. uri. Obravnavala je vse vloge, ki so bile oddane v roku razpisa (182). Komisija je na podlagi 28. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Zagorje ob Savi določila prednostni vrstni red, iz katerega izhajata seznam sprejetih otrok in čakalni seznam. Določila je število točk po posameznih kriterijih in tako oblikovala seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki je objavljen na spletni strani vrtca in oglasni deski vrtca. Podatki o otrocih na seznamih so objavljeni pod šifro. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo za svojega otroka.

Zoper poslano obvestilo imajo vlagatelji, v 15 dneh po vročitvi obvestila pravico do ugovora (ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev). Ugovor lahko vlagatelji pošljejo na Svet Vrtca Zagorje ob Savi z navadno pošto. Svet vrtca o ugovorih odloča v 15 dneh po prejemu le tega.

Ko bo v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev in razvrstitvi otrok v enote vrtca, bodo starši pozvani k podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Prednosti seznam za sprejem otrok v vrtec

Seznam sprejetih otrok v vrtec

Čakalni seznam otrok za naknadni sprejem v vrtec