Dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti

To so dejavnosti, ki spadajo v  izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma, zanimanja otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev ter so skladne s cilji in z načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli kakovostnejše rezultate, lahko vrtec občasno, kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti, projektov itd., v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vključi tudi zunanje strokovnjake, vendar mora biti nosilec dejavnosti vzgojitelj, ne zunanji sodelavec. Namen prikazovanja in izvajanja obogatitvenih dejavnosti je v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje (2. člen Zakona o vrtcih).

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dneva otrokovega prebivanja v vrtcu, v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih, športnih dejavnosti …), projektov, obiska kmetije, izvajanje vsebin Malega sončka, športne vadbe v športni dvorani, Bralne miške … S tem uresničujemo načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter pravico do izbire in drugačnosti ter zagotavljamo kakovostno in pestro izvedbo kurikuluma (povzeto iz okrožnice MŠŠ, številka 602-5/2007, 28. 6. 2007).

Namen izvajanja obogatitvenih dejavnosti je:

• v čim večji meri uresničevati načela predšolske vzgoje, predvsem načelo enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnost med otroki ter načelo pravice do izbire in drugačnosti,
• kakovostna in pestra izvedba kurikuluma.

V našem vrtcu potekajo naslednje obogatitvene dejavnosti:

• Bralna miška

Program poteka za otroke eno leto pred vstopom v šolo. Namen in cilji programa so spodbuditi starše, da si vzamejo čas in otroku berejo, s pripovedovanjem vzgojiteljici oziroma vzgojitelju in drugim otrokom o doma prebranih knjigah, toplino svojega doma prenašati v vrtec in tako čustveno premostiti razliko med domom in vrtcem ter otroke in starše navajati na obiskovanje knjižnice in prireditev v knjižnici. 

• Športni program Mali sonček

Namen programa je otroke v starosti od dveh let do vstopa v šolo spodbuditi za gibano dejavnost, predvsem pa v njih krepiti željo in potrebo po športni aktivnosti. Največ pozornosti namenjamo igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Gibanje je učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti in ohranjanje zdravja.

• Verižni eksperimenti v vrtcih – projekt ERASMUS+

Za izvajanje projekta je odgovorna ravnateljica vrtca, eksperimente izvajata v projekt vključeni vzgojiteljici predšolskih otrok v sodelovanju s staršem – prostovoljcem. Cilj projekta je povezati izobraževanje odraslih in izobraževanje predšolskih otrok ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja.

• Program Mladi pohodnik 

Otroci se v spremstvu strokovnih delavk odpravijo na šest izletov v dopoldanskem času. Na zaključni izlet odidejo v spremstvu planinskega vodnika skupaj s starši.

• Športna vadba v športni dvorani Zagorje ob Savi

Vadba v športni dvorani je namenjena otrokom od četrtega do šestega leta starosti oziroma do vstopa v šolo. Cilji programa so: 
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
- pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
- razvijanje gibalnih sposobnosti.

• Izleti z avtobusom in vlakom za otroke, stare pet let in več.

• Obiski gledaliških, lutkovnih, glasbenih in filmskih predstav, koncertov, razstav itd.

• Sodelovanje v različnih projektih in natečajih

• Prireditve v soorganizaciji z Občino Zagorje ob Savi in Društvom prijateljev mladine Zagorje ob Savi:

- prireditev ob tednu otroka,
- decembrske prireditve in dogodki,
- pustni sprevod,
- prireditve na mestnem trgu ter v Evroparku.

Organizacijo obogatitvenih in nadstandardnih dejavnosti za otroke vseh enot izvaja vodstvo vrtca.